AKTUALITY

Zápis z volební valné hromady 2019

 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL Poříčany ze dne 12.3.2019

 

Valnou hromadu zahájil starosta TJ Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 18.00 hod.

 

Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.

 

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba

pracovního předsednictva, volba mandátové, návrhové a volební komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2018 ( Draštík)

3. Kontrola usnesení a zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok

2018 ( Svoboda)

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

 1. Výběr a informace o výši členských příspěvků (Draštík)

6. Doplňující volba v kontrolní komisi ve volebním období (Kalaš)

 1. Plán činnosti pro rok 2019 ( Hubinský)
 2. Informace o dotacích pro rok 2019 (Draštík)
 3. Diskuze
 4. Zpráva mandátové a volební komise
 5. Návrh usnesení.
 6. Závěr.

 

 

 1. Do pracovního představenstva byli navrženi a jednomyslně valnou hromadou schváleni Pavel Kalaš, Jan Hubinský a Bohuslav Draštík. Do mandátové komise byli zvoleni Petr Frencl a Jiří Svoboda, návrhové Jan Chocholáč a Zdeněk Šmejkal a volební Václav Váňa a Pavel Svoboda.

 

 1. Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl B.Draštík, seznámil s položkovým čerpáním nákladů a finanční situací TJ. Dále informoval o realizovaných investicích v roce 2018 (sprchy v sokolovně, výstavba sportovních hřišť na tenis a volejbal).

 

 1. Zprávu kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2018 přednesl bratr Svoboda a konstatoval, že hospodaření za rok 2018 je v souladu zákony hospodaření spolků. Též zhodnotil plnění usnesení z valné hromady z roku 2018.

 

4. Vedoucí jednotlivých oddílů (Šmejkal, Kalaš, Chocholáč, Svoboda, Frencl) seznámili

valnou hromadu s činností v roce 2018 a vývojem členské základny.

 

 1. B.Draštík informoval o výši a termínu výběru členských příspěvků pro všechny řádné členy ve výši 1000 Kč ročně starší 18 let, do 18 let 500,-Kč s termínem do 31.3.2019.
 2. V doplňující volbě do kontrolní komise byli jednomyslně zvoleni navržení Michal Paliza a Vlastimil Trpálek. Na valnou hromadu Barákovi župy byli navrženi starosta Pavel Kalaš jako vyslanec a místostarosta Zdeněk Šmejkal jako jeho zástupce.

 

 

 

 

7. Bratr Hubinský seznámil valnou hromadu s plánem činnosti pro rok 2019 a dokončením výstavby hřišť v areálu TJ Sokol.

8. S podmínkami a zpracováním podkladů pro dotace na financování činnosti TJ v roce

2019 seznámil valnou hromadu bratr Draštík.

 

9. Diskuse

 

10.   Předseda mandátové komise bratr Frencl seznámil VH s účastí na VH a konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná.

 

11. Návrh na usnesení:

a) VH schvaluje navrženou výši a termín výběru členských příspěvků pro rok 2019

b) VH schvaluje na základě doporučení revizní komise výsledky hospodaření SK v roce 2018

c) VH schvaluje doplňující volbu do kontrolní komise a zástupce naší TJ na valné hromadě

župy.

d) VH schvaluje plán činnosti na rok 2019

e) VH schvaluje zprávy o činnosti roku 2018

 

O jednotlivých bodech usnesení bylo jednotlivě hlasováno a byly jednomyslně schváleny VH.

 

12. Závěrem VH poděkoval starosta přítomným členům za účast a vyzval je k příkladnému plnění členských povinností a zlepšení platební morálky při výběru členských příspěvků.

 

 

Zapsal Ing. Bohuslav Draštík

V Poříčanech dne 12.3.2019

 

 

 

 

Pavel Kalaš                                                Zdeněk Šmejkal

starosta             TJ Sokol Poříčany           místostarosta

 

 

 

Valná hromada 2018

VALNÁ HROMADA

(OZNÁMENÍ)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TJ SOKOL POŘÍČANY KONANOU DNE 4.4.2018 V 18.00 HOD V SOKOLOVNĚ TJ

Program Valné hromady TJ SOKOL Poříčany dne 4.4.2018.

1. Zahájení,schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků. (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Draštík)

7. Plán činnosti pro rok 2018 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2018 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

Valnou hromadu zahájil starosta Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 19.00 hod.

Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.

1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba

pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016

( Svoboda)

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Kalaš)

7. Plán činnosti pro rok 2017 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2017 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr.

1. Do pracovního představenstva byli navrženi a jednomyslně valnou hromadou schváleni Pavel Kalaš, Jan Hubinský a Bohuslav Draštík. Do mandátové komise byli zvoleni Petr Frencl a Milan Mareš.

2. Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl B.Draštík, seznámil s položkovým čerpáním nákladů a finanční situací TJ.

3. Zprávu kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016 přednesl bratr Svoboda a konstatoval, že hospodaření za rok 2016 je v souladu zákony hospodaření spolků.

4. Vedoucí jednotlivých oddílů (Pospíchal, Kalaš, Chocholáč, Svoboda) seznámili s činností svých družstev za uplynulé období.

5. B.Draštík informoval o výši a termínu výběru členských příspěvků pro všechny řádné členy ve výši 1000 Kč ročně s termínem do 30.žáří 2017.

6. Informaci o změně ve výboru ve volebním období podal starosta bratr Kalaš, kde ve funkci hospodáře nahradil O .Trnku B.Draštík.

7. Bratr Hubinský seznámil valnou hromadu s plánem činnosti pro rok 2017

8. S podmínkami a zpracováním podkladů pro dotace na financování činnosti TJ v roce 2017 seznámil VH B.Draštík.

9. Diskuse

10. Zástupce mandátové komise bratr Frencl seznámil VH s účastí na VH a konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná.

11. Návrh na usnesení:

a) VH schvaluje navrženou výši a termín výběru členských příspěvků pro rok 2017

b) VH schvaluje na základě doporučení revizní komise výsledky hospodaření SK v roce 2016

c) VH schvaluje změnu ve výkonném výboru na funkci hospodáře

d) VH schvaluje plán činnosti na rok 2017

e) VH schvaluje zprávy o činnosti roku 2016

O jednotlivých bodech usnesení bylo jednotlivě hlasováno a byly jednomyslně schváleny VH.

12. Závěrem VH poděkoval starosta přítomným členům za účast a vyzval je k příkladnému plnění členských povinností a zlepšení platební morálky při výběru členských příspěvků.

Zapsal Ing. Bohuslav Draštík

V Poříčanech dne 16.5.2017

Pavel Kalaš Zdeněk Šmejkal

starosta TJ Sokol Poříčany místostarosta

V Poříčanech dne 16.5.2017

Pozvánka na valnou hromadu

Na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Poříčany, která se koná

V ÚTERÝ 16.5.2017 v 19:00 v sokolovně.

Program:

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a mandátové komise

2. Zpráva o činnosti TJ Sokol Poříčany a jednotlivých oddílů v roce 2016

3. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Poříčany v roce 2016 a rozpočet na rok 2017

4. Zpráva revizní komise

5. Informace o změně funkcí ve výboru TJ

6. Plán činnosti a informace o dotacích

7. Diskuse

8. Návrh usnesení

9. Závěr

Členy a přátele TJ Sokol Poříčany zve za výbor výbor TJ

Pavel Kalaš, starosta TJ v.r. Zdeněk Šmejkal, místostarosta TJ,v.r.

V Poříčanech 19.4.2017