ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

Valnou hromadu zahájil starosta Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 19.00 hod.

Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.

1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba

pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016

( Svoboda)

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Kalaš)

7. Plán činnosti pro rok 2017 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2017 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr.

1. Do pracovního představenstva byli navrženi a jednomyslně valnou hromadou schváleni Pavel Kalaš, Jan Hubinský a Bohuslav Draštík. Do mandátové komise byli zvoleni Petr Frencl a Milan Mareš.

2. Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl B.Draštík, seznámil s položkovým čerpáním nákladů a finanční situací TJ.

3. Zprávu kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016 přednesl bratr Svoboda a konstatoval, že hospodaření za rok 2016 je v souladu zákony hospodaření spolků.

4. Vedoucí jednotlivých oddílů (Pospíchal, Kalaš, Chocholáč, Svoboda) seznámili s činností svých družstev za uplynulé období.

5. B.Draštík informoval o výši a termínu výběru členských příspěvků pro všechny řádné členy ve výši 1000 Kč ročně s termínem do 30.žáří 2017.

6. Informaci o změně ve výboru ve volebním období podal starosta bratr Kalaš, kde ve funkci hospodáře nahradil O .Trnku B.Draštík.

7. Bratr Hubinský seznámil valnou hromadu s plánem činnosti pro rok 2017

8. S podmínkami a zpracováním podkladů pro dotace na financování činnosti TJ v roce 2017 seznámil VH B.Draštík.

9. Diskuse

10. Zástupce mandátové komise bratr Frencl seznámil VH s účastí na VH a konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná.

11. Návrh na usnesení:

a) VH schvaluje navrženou výši a termín výběru členských příspěvků pro rok 2017

b) VH schvaluje na základě doporučení revizní komise výsledky hospodaření SK v roce 2016

c) VH schvaluje změnu ve výkonném výboru na funkci hospodáře

d) VH schvaluje plán činnosti na rok 2017

e) VH schvaluje zprávy o činnosti roku 2016

O jednotlivých bodech usnesení bylo jednotlivě hlasováno a byly jednomyslně schváleny VH.

12. Závěrem VH poděkoval starosta přítomným členům za účast a vyzval je k příkladnému plnění členských povinností a zlepšení platební morálky při výběru členských příspěvků.

Zapsal Ing. Bohuslav Draštík

V Poříčanech dne 16.5.2017

Pavel Kalaš Zdeněk Šmejkal

starosta TJ Sokol Poříčany místostarosta

V Poříčanech dne 16.5.2017