Zápis z volební valné hromady 2019

 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL Poříčany ze dne 12.3.2019

 

Valnou hromadu zahájil starosta TJ Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 18.00 hod.

 

Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.

 

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba

pracovního předsednictva, volba mandátové, návrhové a volební komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2018 ( Draštík)

3. Kontrola usnesení a zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok

2018 ( Svoboda)

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

 1. Výběr a informace o výši členských příspěvků (Draštík)

6. Doplňující volba v kontrolní komisi ve volebním období (Kalaš)

 1. Plán činnosti pro rok 2019 ( Hubinský)
 2. Informace o dotacích pro rok 2019 (Draštík)
 3. Diskuze
 4. Zpráva mandátové a volební komise
 5. Návrh usnesení.
 6. Závěr.

 

 

 1. Do pracovního představenstva byli navrženi a jednomyslně valnou hromadou schváleni Pavel Kalaš, Jan Hubinský a Bohuslav Draštík. Do mandátové komise byli zvoleni Petr Frencl a Jiří Svoboda, návrhové Jan Chocholáč a Zdeněk Šmejkal a volební Václav Váňa a Pavel Svoboda.

 

 1. Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl B.Draštík, seznámil s položkovým čerpáním nákladů a finanční situací TJ. Dále informoval o realizovaných investicích v roce 2018 (sprchy v sokolovně, výstavba sportovních hřišť na tenis a volejbal).

 

 1. Zprávu kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2018 přednesl bratr Svoboda a konstatoval, že hospodaření za rok 2018 je v souladu zákony hospodaření spolků. Též zhodnotil plnění usnesení z valné hromady z roku 2018.

 

4. Vedoucí jednotlivých oddílů (Šmejkal, Kalaš, Chocholáč, Svoboda, Frencl) seznámili

valnou hromadu s činností v roce 2018 a vývojem členské základny.

 

 1. B.Draštík informoval o výši a termínu výběru členských příspěvků pro všechny řádné členy ve výši 1000 Kč ročně starší 18 let, do 18 let 500,-Kč s termínem do 31.3.2019.
 2. V doplňující volbě do kontrolní komise byli jednomyslně zvoleni navržení Michal Paliza a Vlastimil Trpálek. Na valnou hromadu Barákovi župy byli navrženi starosta Pavel Kalaš jako vyslanec a místostarosta Zdeněk Šmejkal jako jeho zástupce.

 

 

 

 

7. Bratr Hubinský seznámil valnou hromadu s plánem činnosti pro rok 2019 a dokončením výstavby hřišť v areálu TJ Sokol.

8. S podmínkami a zpracováním podkladů pro dotace na financování činnosti TJ v roce

2019 seznámil valnou hromadu bratr Draštík.

 

9. Diskuse

 

10.   Předseda mandátové komise bratr Frencl seznámil VH s účastí na VH a konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná.

 

11. Návrh na usnesení:

a) VH schvaluje navrženou výši a termín výběru členských příspěvků pro rok 2019

b) VH schvaluje na základě doporučení revizní komise výsledky hospodaření SK v roce 2018

c) VH schvaluje doplňující volbu do kontrolní komise a zástupce naší TJ na valné hromadě

župy.

d) VH schvaluje plán činnosti na rok 2019

e) VH schvaluje zprávy o činnosti roku 2018

 

O jednotlivých bodech usnesení bylo jednotlivě hlasováno a byly jednomyslně schváleny VH.

 

12. Závěrem VH poděkoval starosta přítomným členům za účast a vyzval je k příkladnému plnění členských povinností a zlepšení platební morálky při výběru členských příspěvků.

 

 

Zapsal Ing. Bohuslav Draštík

V Poříčanech dne 12.3.2019

 

 

 

 

Pavel Kalaš                                                Zdeněk Šmejkal

starosta             TJ Sokol Poříčany           místostarosta